1. Definities

1.1.          “Opdrachtgever”: iedere (rechts) persoon die met Mangl B.V. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.2.          “MANGL”: Mangl B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die optreedt als Opdrachtnemer.

 1. Toepasselijkheid

2.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de door MANGL aangeboden diensten.

2.2.          Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan MANGL derden inschakelt.

2.3.          De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.          MANGL heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan de Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is altijd online beschikbaar via één van de aan MANGL gelieerde websites.

2.5.          Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft MANGL het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor de Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

2.6.          MANGL draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van MANGL of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

 1. Aanbieding

3.1.          Alle aanbiedingen van MANGL zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door MANGL schriftelijk anders is vermeld.

3.2.          Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven. MANGL is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 1 maand wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 1 maand plaatsvindt, heeft MANGL het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen (en offertes) zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en of 1 juni) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

3.3.          De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van MANGL ter zake van het onderwerp van de overeenkomst (en) en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

 1. Uitvoering

4.1.          MANGL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. MANGL kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door de Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

4.2.          De Opdrachtgever verleent aan MANGL voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen. De Opdrachtgever stelt MANGL op de hoogte van alle vergelijkbare, andere, met de opdracht gerelateerde activiteiten en inspanningen.

4.3.          MANGL heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4.          De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het te allen tijde beschikbaar zijn van de website waarop de dienstverlening van MANGL van toepassing is.

 1. Overeenkomsten met derden

5.1.          MANGL zal bij de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk opdrachten bij derden plaatsen.

5.2.          MANGL zal de betreffende overeenkomsten uitsluitend aangaan namens en voor rekening van de Opdrachtgever die MANGL daartoe volmacht heeft verleend.

5.3.          De Opdrachtgever erkent dat op de opdracht dan wel contract, de algemene leveringsvoorwaarden van de betreffende exploitant van toepassing kunnen zijn en dat de exploitant en/of MANGL die algemene leveringsvoorwaarden jegens de Opdrachtgever, kan doen gelden. Indien van toepassing zal MANGL op verzoek aan de Opdrachtgever voor het geven van de opdracht een kopie van die algemene leveringsvoorwaarden doen toekomen.

5.4.          MANGL kan voordelen genieten in de vorm van kortingen, commissies of anderszins, zoals bijvoorbeeld door de media-exploitant aan MANGL verleende volumebonussen met betrekking tot de van alle cliënten van MANGL gegenereerde omzet bij de mediaexploitant, en/of andere financiële voordelen. Deze voordelen komen volledig ten gunste van MANGL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in aanbieding, offerte of contract.

 1. Extra werkzaamheden

6.1.          MANGL heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

 1. Wijzigingen

7.1.          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2.          Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MANGL zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3.          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen of aanvullingen onverenigbaar zijn met de oorspronkelijke overeenkomst, kunnen bij annulering door Opdrachtgever kosten in rekening gebracht worden voor reeds verrichtte werkzaamheden.

7.4.          Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is MANGL gerechtigd de kosten hiervan bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.5.          Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MANGL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.6.          In afwijking van lid 3 zal MANGL geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 1. Meetsysteem

8.1.          Voor alle diensten van MANGL worden verschillende meetsystemen gebruikt, zowel eigen als van derden, om vertoningen, bezoeken, transacties, klanten en overige (campagne) resultaten te meten.

8.2.          De Opdrachtgever levert volledige medewerking aan de technische implementatie van de benodigde tracking technologie op de website van Opdrachtgever en is verantwoordelijk voor een correcte implementatie en functioneren aan de zijde van de Opdrachtgever.

8.3.          Er ontstaan altijd meetverschillen bij het gebruik van meerdere meetsystemen. Een meetverschil tussen de door MANGL gehanteerde systemen en de eventueel door Opdrachtgever gehanteerde meetsystemen zijn geen aanleiding voor aanpassingen aan het door MANGL gehanteerde systeem of systemen en/of de registratie van resultaten.

8.4.          Kosten van door MANGL ingezette systemen worden berekend op basis van alle geregistreerde views en clicks, en zullen maandelijks worden doorbelast aan opdrachtgever, tenzij expliciet anders overeengekomen in de offerte of overeenkomst. De registratie van campagne resultaten in deze systemen is leidend voor facturatie.

8.5.          Indien er problemen ontstaan met de functionering van de tracking en/of het functioneren of performance van de website en/of er niet of niet volledig gemeten wordt, dan is MANGL gerechtigd om gemiste omzet op basis van nacalculatie te factureren.

8.6.          Set-up en licentiekosten worden berekend per individueel implementatie traject zijnde één platform implementatie op één sub domein van mangl.nl of  één orderproces en één landingspagina binnen één domein aan de zijde van de Opdrachtgever, tenzij expliciet anders overeengekomen in de offerte of overeenkomst.

 1. Toegang

9.1.          MANGL krijgt, op verzoek, volledig toegang tot alle aangesloten affiliate netwerken en andere media die ingezet worden door Opdrachtgever.

9.2.          Opdrachtgever biedt inzicht in totale website statistieken middels het gebruikte website analyse programma.

9.3.          Opdrachtgever geeft inzicht in de totale online verkoopresultaten van de desbetreffende webshop.

9.4.          Opdrachtgever geeft volledig inzicht in de verdienmodellen van Opdrachtgever alsmede de omzet en kosten gegevens daar waar nodig ten behoeve van de verstrekte opdracht op aanwijzing van MANGL.

 1. Verplichtingen Opdrachtgever

10.1.        Opdrachtgever levert volledige medewerking aan het verbeteren van de performance en conversiepercentage van de eigen website.

10.2.        De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MANGL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en/of op aangeven van MANGL aan MANGL worden verstrekt. Hieronder vallen bijvoorbeeld maar niet uitsluitend alle relevante (IT) ontwikkelingen, bedrijfsstrategie en marktcommunicatie die van invloed zouden kunnen zijn op de performance van de campagnes, ingezette media, platform ontwikkeling en de door MANGL uitgevoerde werkzaamheden.

10.3.        Bij niet nakoming door Opdrachtgever van een der bepalingen gesteld in de overeenkomst, offerte en/of een der bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden, zal MANGL aanvullende kosten in rekening brengen waarvan de hoogte minimaal de waarde van de gesloten overeenkomst of offerte vermeerderd met de gederfde inkomsten.

 1. Geheimhouding

11.1.        Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aanbiedingen, voorstellen en offertes en de daarin vernoemde prijzen en tarieven zijn altijd vertrouwelijk van aard.

11.2.        MANGL behoudt zich het recht voor de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

11.3.        De (persoons-)gegevens die via de sites van MANGL of van de Opdrachtgever aan MANGL worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 1. Intellectuele eigendom

12.1.        Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door MANGL verleende diensten, berusten bij MANGL. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

12.2.        Alle door MANGL verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, adviezen, templates, ontwerpen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van MANGL openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

12.3.        MANGL behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12.4.        De Opdrachtgever vrijwaart MANGL voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicaties van de aan haar door de Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

12.5.        De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het advertentie materiaal, waaronder begrepen de presentatie, de inhoud en de kwaliteit daarvan, dat zij ter uitvoering van de Overeenkomst aan MANGL levert, alsmede voor het tijdig aanleveren van dat advertentiemateriaal.

12.6.        De Opdrachtgever garandeert dat het door haar aangeleverde advertentiemateriaal voldoet aan iedere toepasselijke wettelijke bepaling.

 1. Contractduur en opzegging

13.1.        De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13.2.        Een overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijds niet opzegbaar.

13.3.        Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor een zelfde periode, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudens opzegging per aangetekende post tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden.

13.4.        MANGL heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

 1. a) De Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan de Opdrachtgever surséance van betaling is verleend;
 2. b) De Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, hetgeen de Opdrachtgever niet ontslaat van haar met MANGL overeengekomen verplichtingen.
 1. Honorarium

14.1.        Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2.        Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en/of de gebruikte licenties. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de MANGL, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, dan wel conform de huidige tarieven en licentie vergoeding van MANGL.

 1. Betalingstermijn

15.1.        Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MANGL aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

15.2.        In het geval er een voorschot overeengekomen is met de Opdrachtgever voor bijvoorbeeld de inzet van online media of maatwerk ontwikkeling, zal MANGL pas aanvangen met bestedingen in deze online media nadat het voorschot bedrag is ontvangen.

15.3.        Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van 14 dagen worden per direct alle gebruikersaccounts en/of uitstaande en lopende media bestedingen stop gezet, teruggehaald en/of geannuleerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever.

15.4.        Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van 14 dagen, of de overeengekomen betalingstermijn na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

15.5.        In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van MANGL en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens MANGL onmiddellijk opeisbaar zijn. In overeenstemming met artikel 3:290 BW komt MANGL een retentierecht toe ten opzichte van Opdrachtgever (of curator) van de door MANGL bewerkte resultaten van werkzaamheden welke Opdrachtgever zouden toekomen, totdat alle openstaande facturen betaald zijn.

15.6.        Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.7.        Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte, alsmede hetgeen omschreven in artikel 10 lid 3 van de algemene voorwaarden MANGL, voor rekening van de Opdrachtgever.

 1. Aansprakelijkheid

16.1.        MANGL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:

 1. a) fouten in door MANGL verstrekte adviezen, materialen en/of bestanden;
 2. b) het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van rapportages;
 3. c) aan de Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door de Opdrachtgever;
 4. d) inhoud van advertenties of publicaties van anderen;
 5. e) het niet opvolgen door de Opdrachtgever van de door MANGL verstrekte adviezen;
 6. f) het ongeoorloofd zijn van de door MANGL aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door MANGL worden verleend;
 7. g) storingen in de elektronische dienstverleningen van MANGL en van derden, zoals providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.

16.2.        MANGL is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door personen en/of derden die MANGL bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. MANGL is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door personen en/of derden die de Opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

16.3.        Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor MANGL op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die de Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door MANGL, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.4.        Schade waarvoor MANGL op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien de Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk melding heeft gemaakt bij MANGL, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

 1. Overmacht

17.1.        MANGL is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MANGL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MANGL niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door MANGL ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door de Opdrachtgever.

17.2.        In geval van overmacht is MANGL gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is MANGL gehouden terstond aan de Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

17.3.        Indien MANGL bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Privacy en WBP (per 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Algemeen

18.1.        De diensten welke MANGL levert, kunnen de verwerking van persoonsgegevens (inclusief bijzondere) omvatten.

18.2.        Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens van de Opdrachtgever, dient deze verwerking in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (verder: WBP). Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gerefereerd aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zal vanaf 25 mei 2018 gerefereerd moeten worden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Indien noodzakelijk zullen de referenties aan artikelen worden door artikelen uit de AVG in het verlengde van artikel 18.4. van deze voorwaarden, met inachtneming van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

18.3.        MANGL is hierbij voor de lezing van dit artikel 18 te beschouwen als Bewerker of in voorkomende gevallen Sub-Bewerker c.q. Derde- Bewerker, daar waar Opdrachtgever is te lezen als Verantwoordelijke. In de gevallen dat Opdrachtgever zelf Bewerker is in de zin van de WBP, is MANGL te lezen als Sub-bewerker of Derde Bewerker.

18.4.        Artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden omvat de bepalingen welke van toepassing zijn op de relatie tussen Verantwoordelijke en Bewerker in de zin van artikel 14 WBP.

18.5.        Een Persoonsgegeven in de zin van dit artikel is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 1 onder a WBP.

18.6.        Verantwoordelijke (onder de AVG: ‘verwerkingsverantwoordelijke’) is de Opdrachtgever die zelfstandig het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, zoals bedoeld in artikel 1 onder d WBP.

18.7.        Bewerker (onder de AVG: ‘verwerker’) is MANGL: degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, zoals bedoeld in artikel 1 onder e WBP.

18.8.        De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 1 onder b WBP.

18.9.        De Betrokkene is degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft, zoals bedoeld in art. 1 sub f WBP.

18.10.     Een Derde is ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verantwoordelijke, de Bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of de Bewerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken, zoals bedoeld in art. 1 sub g WBP.

18.11.     MANGL stelt de Opdrachtgever te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de WBP, meer in het bijzonder de rechten van betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet. Betrokkenen hebben specifiek het recht te verzoeken een verzochte verwijdering van Persoonsgegevens te doen laten doorgeven aan alle instanties welke de Persoonsgegevens hebben ontvangen (‘het recht om vergeten te worden’). Betrokkene heeft het recht een afschrift te doen laten verstrekken van de van hem of haar opgeslagen Persoonsgegevens. ‘dataportabiliteit’). De redelijke kosten die MANGL hierbij maakt, kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Be(Ver)werking persoonsgegevens

18.12.     MANGL verwerkt Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Opdrachtgever, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke verplichtingen. Opdrachtgever voldoet aan de relevante bepalingen van de WBP en vrijwaart MANGL voor de zelfstandige verplichtingen welke Opdrachtgever op grond van de WBP heeft (vanaf mei 2018 AVG), waaronder, maar niet uitsluitend, het voorkomen van Datalekken in de zin van artikel 34a WBP.

18.13.     MANGL verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever, in overeenstemming met diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid en voor het door Opdrachtgever aangegeven doel. Opdrachtgever staat er voor in dat voor de verwerking van de Persoonsgegevens een rechtsgeldige grondslag aanwezig is.

18.14.     De personen die werkzaam zijn bij MANGL of een door haar ingeschakelde Derde voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

18.15.     MANGL treft passende maatregelen om de fysieke en logistieke beveiliging van de Persoonsgegevens adequaat in te richten tegen verlies of aantasting en tegen enige vorm van onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige Verwerking van de Persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van bedoelde Persoonsgegevens en informatie te voorkomen. MANGL legt de maatregelen schriftelijk vast, zorgt er voor dat deze state-of-the-art zijn en blijven en waarborgt dat de beveiliging zoals bedoeld in dit artikellid voldoet aan de beveiligingseisen op grond van de WBP. De door MANGL gebruikte en gehanteerde maatregelen voor beveiliging van persoonsgegevens worden opgenomen in de overeenkomst van dienstverlening die MANGL sluit met Opdrachtgever. De redelijke kosten die MANGL maakt bij noodzakelijke of aangevraagde aanpassing van de beveiliging, anders dan om deze te laten voldoen aan de tussen MANGL en Opdrachtgever overeengekomen maatregelen, kunnen door MANGL aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Informatieverstrekking aan Opdrachtgever

18.16.     MANGL zal Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informatie verstrekken met betrekking tot de (organisatie van) de verwerking en beveiliging van Persoonsgegevens en de Opdrachtgever in staat stellen zich ervan te vergewissen dat de overeengekomen en wettelijke verplichtingen op basis van de WBP of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens worden nageleefd. MANGL verschaft op schriftelijk verzoek inzicht in de locatie(s) alwaar de Verwerking plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

18.17.     MANGL instrueert de bij haar werkzame personen die betrokken zijn bij de dienstverlening aan Opdrachtgever over de bepalingen van dit artikel. Indien MANGL een Derde inschakelt voor de uitvoering van een overeenkomst ontheft dit MANGL niet van haar verplichtingen met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens. MANGL zal ervoor zorgdragen dat de betreffende Derde eveneens handelt in overeenstemming met de bepalingen uit dit artikel met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

Datalekken

18.19.     Indien MANGL enige vorm van (pogingen tot / dreigende) onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens signaleert dan wel verlies van Persoonsgegevens, zal zij de Opdrachtgever hierover onmiddellijk inlichten en op eigen initiatief alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te revindiceren en verdere onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige Verwerking te voorkomen of te beperken.

18.20.     Bij het plaatsvinden van een incident dat valt onder de Meldplicht Datalekken zoals bedoeld artikel 34a WBP, meldt MANGL dit onverwijld, na kennisneming van het incident, aan de Opdrachtgever, waarbij alleen de Opdrachtgever of diens opdrachtgever eventueel melding zal doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens conform artikel 34a WBP, waarbij een eventuele melding binnen 72 uur na ontdekking van het incident zal worden gedaan. MANGL houdt Opdrachtgever op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het incident en verleent volledige medewerking voor het eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatieverstrekking derden

18.21.     Indien MANGL een verzoek van een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie ontvangt om (inzage in) Persoonsgegevens te verschaffen, zal MANGL uitsluitend aan een dergelijk verzoek zijn medewerking verlenen, indien zij daartoe wettelijk verplicht is. Ter waarborging van de bescherming van de Persoonsgegevens zal MANGL alsdan ervoor zorgdragen dat zij niet meer Persoonsgegevens verstrekt dan strikt noodzakelijk om aan het verzoek te voldoen. Indien de mogelijkheid bestaat om in rechte op te komen tegen het verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens of een eventueel verbod om derden over het verzoek te informeren, zal de Opdrachtgever deze mogelijkheid benutten, waarbij de kosten van het optreden in rechte worden gedragen door de Opdrachtgever.

18.22.     Indien MANGL op basis van het aan hem gerichte verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens niet is toegestaan om derden, waaronder de Opdrachtgever, in te lichten over het ontvangen verzoek tot en de eventuele opvolgende verstrekking aan een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie, dan wordt MANGL uitsluitend in het kader van het betreffende verzoek de verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de verstrekking van de betreffende Persoonsgegevens. Zodra dit MANGL is toegestaan, zal zij de Opdrachtgever inlichten over ontvangen verzoeken en eventuele opvolgende verstrekkingen van Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart MANGL voor alle gevolgen van de verstrekking van Persoonsgegevens op grond van artikel 18.21 of 18.22.

 

Opslag Europa en uitbesteding

18.23.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, wordt de data die MANGL verwerkt te allen tijde opgeslagen in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Indien MANGL gegevens daarbuiten wenst te verwerken, zal MANGL hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan Opdrachtgever, en alleen voor zover dat land een passend beschermingsniveau in de zin van de WBP kan bieden. In dat verzoek zal MANGL opgave doen van de landen waar de eventuele Verwerking c.q. opslag na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever plaats zal vinden.

18.24.     Opdrachtgever geeft MANGL algemene toestemming delen van de Verwerking uit te besteden aan sub bewerkers, onder de voorwaarde dat MANGL met deze ander schriftelijk is overeengekomen dat MANGL in staat wordt gesteld om de bepalingen in artikel 18 van deze voorwaarden na te leven. Opdrachtgever heeft het recht om op redelijke gronden bezwaar te maken tegen het toevoegen of vervangen van sub bewerkers door MANGL.

Beëindiging overeenkomst

18.25.     Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en MANGL om welke reden ook, zal MANGL – tegen reële kosten – ervoor zorgdragen dat naar eigen keuze van Opdrachtgever op werkbare wijze:

18.25.1. alle of een door Opdrachtgever bepaald deel van de Persoonsgegevens worden vernietigd op alle locaties en daarvan bewijs overleggen. In het kader van e dienstverlening aan de Opdrachtgever, maakt de MANGL back ups van de informatie die de Opdrachtgever in het systeem heeft geregistreerd.

18.25.2. alle of een door Opdrachtgever te bepalen gedeelte van de haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan een opvolgend dienstverlener ter beschikking worden gesteld, dan wel,

18.25.3. Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om haar Persoonsgegevens of een door Opdrachtgever te bepalen gedeelte van de Persoonsgegevens aan de dienst te onttrekken.

18.26.     Opdrachtgever kan zo nodig nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. De redelijke kosten die MANGL maakt bij het voldoen aan deze eisen, kan zij aan Opdrachtgever in rekening brengen.

18.27.     MANGL zal op eerste aangeven van de Opdrachtgever of wettelijk toezichthouder meewerken aan een audit die de achtergebleven data controleert. De redelijke kosten die MANGL maakt bij het voldoen aan deze eis, kan zij aan Opdrachtgever in rekening brengen.

Audit

18.28.     Opdrachtgever heeft het recht om de verwerking door MANGL te controleren, dan wel te laten auditen op de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, de van toepassing zijnde instructies, wet- en regelgeving en de naleving van de genoemde maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de meldplicht, bedoeld in artikel 34a WBP. Opdrachtgever sluit hiervoor in beginsel aan bij het reguliere auditproces dat MANGL heeft georganiseerd en zal niet zonder redelijke gronden een aanvullende audit aanvragen. Alle audits dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij.

18.29.     MANGL is verplicht de Opdrachtgever of controlerende instantie in opdracht van Opdrachtgever toe te laten en verplicht alle medewerking te verlenen zodat de controle daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Hierbij wordt uitdrukkelijk geen inzicht verleend tot bedrijfsgeheimen van MANGL, Persoonsgegevens van haar andere klanten noch tot gegevens die onder een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht van MANGL, anders dan jegens Opdrachtgever, vallen. MANGL verklaart alle verwerkingen van Persoonsgegevens voor Opdrachtgever deugdelijk geadministreerd te hebben en houden en zal deze administratie op eerste verzoek ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever of de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

18.30.     De Opdrachtgever zal de audit slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding aan MANGL en in overleg met MANGL te maken afspraken omtrent tijd en plaats van de audit. De kosten van een audit komen te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.

18.31.     MANGL staat er voor in de door de Opdrachtgever ingeschakelde controlerende instantie aangegeven aanbevelingen ter verbetering binnen redelijke termijn uit te voeren, mits deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan de voorwaarden van dit artikel.

 1. Algemeen

19.1.        Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen.

19.2.        Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechtbank voor alle geschillen is de Rechtbank Noord – Nederland.